Habilitacja uznawana jest za swoiste ukoronowanie naukowego dorobku doktoranta, który powinien wykazać nie tylko wybitną biegłość w swej dziedzinie naukowej, lecz również dogłębne opanowanie metodyki oraz teorii przynależnej określonemu zakresowi wiedzy. Habilitant musi wykazać się odpowiednią ilością punktów publikacyjnych w ramach swej macierzystej jednostki naukowej, jak również koniecznym jest udokumentowanie dorobku o charakterze znacznie szerszym (także międzynarodowym). Powinien być także w stanie przedstawić swój wkład w rozwój konkretnej dziedziny nauki. To wszystko powoduje, że wzorcowe pisanie pracy habilitacyjnej musi być dokonywane z zachowaniem możliwie najwyższych standardów wykonawczych, wyłącznie przez pracowników naukowych mających zarówno odpowiednią wiedzę jak i adekwatne doświadczenie. Gwarantujemy, że tworzona przez nas pomoc w pisaniu pracy habilitacyjnej odznacza się najwyższą jakością merytoryczną, jaką można zapewnić. Jednocześnie, dostosowujemy się zarówno do wymogów zarówno polskich jak i zagranicznych ośrodków naukowych, ponieważ proponowane przez nas wzorcowe pisanie pracy habilitacyjnej może być dokonywane także w językach obcych.

Dlaczego warto jest skorzystać z naszej pomocy przy konstruowaniu wzorcowego przewodu habilitacyjnego (we wszystkich parametrach)? Oto kilka powodów najbardziej oczywistych:

 

 • Stanowimy grono pracowników naukowych – wymogi uzyskiwania kolejnych stopni pamiętamy z praktyki własnej.
 • Ze swych doświadczeń znamy wszelakie problematyczne aspekty publikowania w punktowanych periodykach polskich oraz zagranicznych. Jesteśmy w stanie pomagać w tym, aby tworzone przez nas teksty były możliwie najbardziej spełniające określone kryteria publikacyjne.
 • Pomagamy w tworzeniu dużej ilości rzetelnych publikacji naukowych, mając na względzie wzmocnienie indeksu publikacyjno-cytacyjnego naszych Zleceniodawców – szczególnie, w odniesieniu do sumarycznego indeksu IF oraz indeksu cytowań WoS.
 • Tworzymy monografie i dysertacje – piszemy także w językach obcych.
 • Przygotowujemy recenzje, referaty, opinie, wystąpienia konferencyjne – według standardów przynależnych danemu publikatorowi, Radzie Wydziału albo organizatorowi konferencji.
 • Każda monografia i dysertacja dostosowana jest do spełniania kryteriów publikacyjnych stawianych przez Komisję wobec tekstów zaliczanych do grona publikacji habilitacyjnych.
 • Dostosowujemy się do wymogów Komisji oraz Rad Wydziałów – jesteśmy elastyczni. Każdy artykuł naukowy tworzony przez nas w ramach wymogów przewodu habilitacyjnego jest w zgodzie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami dla prac naukowych.
 • Pomagamy budować Państwa potencjał naukowo-badawczy, popularyzatorski oraz dydaktyczny.
 • Każda dysertacja, czy też monografia, artykuł naukowy lub też publikacja naukowa tworzone są od podstaw, każdorazowo dostosowując się do wymogów danej sytuacji.
 • Stawiamy przed sobą odpowiednio wysokie wymagania, aby tworzone przez nas teksty stanowiły rzetelny wykładnik naszej wiedzy oraz potwierdzenie warsztatowej biegłości.
 • Od strony praktycznej znamy ubieganie się o granty badawcze w ramach naszych jednostek, dlatego jesteśmy odpowiednimi ludźmi do podejmowania się pomocy przy tworzeniu przewodów habilitacyjnych – szczególnie w ramach poufnego wsparcia przy obsłudze międzynarodowych projektów badawczych.
 • Zapewniamy pełną dyskrecjonalność naszej pomocy.

Dysertacja habilitacyjna to nie tylko wysokospecjalistyczna praca akademicka, to – przede wszystkim – udowodnienie odpowiednio zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności praktycznego wykorzystania jej (np. w ramach dorobku publikacyjnego). Przygotowywanie wzorcowego tekstu dysertacji habilitacyjnej wymaga opanowania najwyższego kunsztu operowania materiałem naukowym, doboru treści, przygotowywania tekstu, konstruowania zaawansowanej formy analitycznej. Praca habilitacyjna stanowi udowodnienie naszego wysokiego poziomu merytorycznego, dającego rękojmię uzyskania możliwie najlepszego efektu.

Z uwagi na zróżnicowane oczekiwania naszych Zleceniodawców, habilitacja może przybierać różne formy, m. in. może nią być zarówno typowa dysertacja naukowa (tworzona zgodnie z wytycznymi Komisji oraz Rad Wydziałów), jak również rozbudowana monografia dogłębnie analizująca określony problem naukowy. Każda habilitacja, dysertacja oraz monografia są przygotowywane przez fachowców, w nawiązaniu do najnowszego stanu wiedzy z danej dziedziny nauki. Zapewniamy pełną dyskrecjonalność.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!