Jesteśmy profesjonalną firmą zajmującą się tworzeniem specjalistycznych prac naukowych (doktorat, habilitacja, monografia, publikacja) zarówno w języku polskim, jak również w językach obcych.

Podjęcie współpracy z naszą firmą oznacza automatyczną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Określa on główne zasady współpracy pomiędzy Zleceniodawcą oraz Zleceniobiorcą. Dookreślenie zakresu zależności następuje w toku uszczegółowień, przede wszystkim Umów oraz konkretyzacji opisu specyfikacyjnego konkretnego zlecenia.

 

§ 1

1.    Wszystkie z opracowań tworzonych przez Zleceniobiorcę mają formę wzorcowych tekstów o charakterze specjalistycznym. Dotyczy to zarówno publikacji naukowych, jak również monografii, badań oraz prac dysertacyjnych: doktorskich i habilitacyjnych. Mogą być wykorzystywane wyłącznie w zgodzie z prawem karnym, prawem autorskim oraz wszelkimi innymi Ustawami polskiego prawodawstwa.
2.    Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki Zleceniodawcy wykorzystują teksty przygotowane przez Zleceniobiorcę.
3.    Zleceniobiorca działa legalnie. Ze Zleceniodawcami może podpisywać Umowy oraz specyfikacje wykonawcze realizowanych zleceń.

§ 2

1.    Zleceniobiorca gwarantuje Zleceniodawcom pełną anonimowość.
2.    Zleceniobiorca nie wykorzystuje przygotowywanych tekstów, ani też nie archiwizuje ich. Każda praca powstaje etapami, dlatego też Zleceniodawcy mają całkowitą możliwość nadzorowania tekstu oraz wglądu w przygotowywane treści na wszystkich etapach naszej realizacji.
3.    Dane osobowe Zleceniodawców są wykorzystywane tylko i wyłącznie w ramach kontaktów wykonawczych podczas realizacji konkretnego zlecenia. Zleceniobiorca nie udostępnia danych Zleceniodawców podmiotom trzecim, ani też w żaden sposób nie wykorzystuje ich w celach innych, niż wskazany powyżej.
4.    Zleceniobiorca przestrzega zaawansowanych procedur dyskrecjonalności wykonawczej oraz anonimowości Zleceniodawców. Szczegóły procedury anonimowości ustalane są każdorazowo przez Zleceniodawcę oraz Zleceniobiorcę – w odniesieniu do konkretnego zlecenia.

§ 3

1.    W momencie ustalania zasad oraz ram współpracy określa się cenę wraz z terminem realizacji – poszczególnych części składowych lub też całej pracy. Zakres usługi jest dostosowany do potrzeb Zleceniodawców, dlatego też na samym wstępie Zleceniobiorca uszczegóławia charakter pomocy, jej rozległość oraz proponowany terminarz wraz z kosztorysem poszczególnych elementów składowych.
2.    Realizacja zlecenia następuje wyłącznie po zaksięgowaniu zaliczki na koncie Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie pracuje za darmo, ani też bez zaliczkowania usług przez Zleceniodawców.
3.    Zleceniobiorca i Zleceniodawca mogą podpisać Umowę oraz specyfikację uszczegóławiającą charakter pracy w ramach konkretnego zlecenia, ponieważ Zleceniobiorca działa legalnie.

§ 4

1.    Zlecenie wykonywane jest etapami. Płatności następują po zaakceptowaniu przez Zleceniodawców próbek tekstów, odnoszących się do poszczególnych elementów zlecenia (np. rozdziałów).
2.    Pomoc Zleceniobiorcy jest całościowa: obejmuje zarówno przygotowywanie poszczególnych elementów przewodu (np. publikacji naukowych, części teoretycznych dysertacji, etc.), jak również całości wzorcowych tekstów dysertacji doktorskich i habilitacyjnych.

§ 5

1.    Zleceniobiorca wykonuje – bezpłatnie w ramach zlecenia – do trzech korekt tekstu. Tekstem podlegającym korekcie jest jedynie ten, który został stworzony przez Zleceniobiorcę. Korektą nie jest adiustacja istniejącego tekstu Zleceniodawcy, jeśli ów tekst został stworzony przez osoby trzecie.
2.    Poprawki muszą być zgłaszane wyłącznie w czytelnej formie pisemnej. Żadna inna forma nie będzie honorowana przez Zleceniobiorcę.
3.    Poprawką nie jest pisanie tekstu od podstaw: jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, Zleceniobiorca traktuje ją jako nowe zlecenie; w takim przypadku, Zleceniodawca otrzymuje adekwatną gratyfikację na cenie kosztu poszczególnej strony, jednakże nie ma mowy o bezpłatnym wdrażaniu korekty będącej de facto przygotowywaniem nowego tekstu.
4.    Poprawki mogą być zgłaszane jedynie w zawitym terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty zakończenia realizacji poszczególnego elementu zlecenia, którego dotyczą. Jeśli korekta miałaby dotyczyć całej pracy wykonanej przez Zleceniobiorcę, to termin trzydziestodniowy liczy się od dnia zakończenia realizacji ostatniego elementu zlecenia.
5.    Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo merytorycznej oceny otrzymanych poprawek. Dotyczy to także klasyfikacji uwag w kategorii korekty oraz przygotowania nowego tekstu. W takim przypadku, nowy tekst jest rozliczany osobno (ze stosowną zniżką).

§ 6

1.    W przypadku braku wskazania przez Zleceniodawców innego sposobu formatowania tekstu, Zleceniobiorca przyjmuje standard: czcionka TNR w punktacji 12; czterostronne marginesy 2,5 cm oraz interlinia o stałej wartości 1,5. Jeśli Zleceniodawca nie uprzedzi Zleceniobiorcy przed rozpoczęciem realizacji o innym formatowaniu, ten zastrzega sobie prawo technicznej oceny wprowadzenia wskazanego formatowania po rozpoczęciu realizacji, jak również (w uzasadnionych przypadkach) nałożenia opłaty związanej ze zmianą.
2.    Tabele, rysunki oraz zdjęcia są formatowane osobno, w zależności od czytelności oraz charakterystyki tekstu. Odstępy przed śródtytułami, po śródtytułach, jak również przed tytułami rozdziałów/podrozdziałów oraz po nich dostosowywane są do czytelności tekstu.
3.    O ile nie wskazano inaczej, obowiązującym standardem edycyjnym dla Zleceniobiorcy jest zapis w postaci plików Microsoft Office w wersjach: 2010 oraz 2007. Za standard zapisu tekstu przyjmuje się .docx/.doc zaś za obowiązujący format zapisu graficznego uznaje się .jpg/.jpeg. Dane arkuszy kalkulacyjnych są standardowo zapisywane w plikach .xlsx/.xls, zaś prezentacje multimedialne w .pptx/.ppt. Dopuszcza się zapis treści także w formacie .pdf.
4.    Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo nieuznania innych od standardowo przyjętych sposobów formatowania, jeśli wiązałoby się to z utrudnionym konwertowaniem między formatami wzajemnie niekompatybilnymi. Zastrzega się także prawo odmowy dokonania zmiany formatowania, lub naliczenia odpłatności z tytułu konwertowania na inne sposoby zapisu danych.

§ 7

1.    Odwołania (przypisy) we wzorcowych tekstach tworzonych przez Zleceniobiorcę mogą mieć postać zarówno odwołania całościowego (tj. do dzieła jako całości), jak również szczegółowego (tj. do dzieła wraz ze wskazaniem konkretnej paginacji). Oba systemy formatowania przypisów są poprawne.
2.    O ile Zleceniodawca nie wskaże inaczej przed przystąpieniem do tworzenia tekstu, przypisy umieszczane są: 1) pod tekstem u dołu każdej strony – w przeważającej większości tekstów z nauk humanistycznych; 2) poprzez wskazanie nazwiska autora w nawisie ()/[] umieszczonym bezpośrednio w tekście głównym – w przeważającej ilości tekstów z nauk badawczych (medycznych, inżynieryjnych, etc.). O ile Zleceniodawca nie wskaże inaczej, Zleceniobiorca nie tworzy przypisów pod całym tekstem, na końcu pracy.
3.    Zleceniobiorca honoruje najróżniejsze sposoby umieszczania bibliografii w tekście oraz pod nim (np. Chicago, Harvard, Apa, Mla, etc.), jednakże o ile Zleceniodawca – przed przystąpieniem do realizacji – nie wskaże konkretnego sposobu umieszczania/formatowania przypisów, Zleceniobiorca stosuje wersję zestandaryzowaną: 1) w odniesieniu do dzieł będących samodzielnymi publikacjami: Inicjał autora, nazwisko, tytuł publikacji (pisany kursywą), miejsce wydania, rok wydania, ew. tom/część/zeszyt. W przypadku tekstów ze wskazaniem paginacji, na końcu umieszcza się konkretne wyszczególnienie odnośnych stron danego dzieła naukowego; 2) w przypadku dzieł będących częściami innych publikacji – po wskazaniu powyższego schematu opisania autorstwa stawia się średnik „[;w]”, po którym podaje autorstwo zgodnie ze schematem nr 1. W przypadku publikacji stanowiących część czasopism oraz druków ciągłych, nazwę publikatora podaje się w cudzysłowie.

§ 8

1.    Poprzez moment rozpoczęcia realizacji zlecenia uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie Zleceniobiorcy. O ile uprzednio zostały podpisane Umowy oraz specyfikacje przedmiotu zlecenia, muszą zostać one obustronnie podpisane przed przystąpieniem do wykonania.
2.    Rozpoczęcie realizacji jest możliwe wyłącznie po uprzednim (pisemnym) określeniu wszelakich parametrów wykonawczych. Ustalenie może mieć postać Umowy oraz uszczegółowiającego opisu, jak również – w uzasadnionych przypadkach – za wiążące uznaje się ustalenia uczynione poprzez pocztę elektroniczną.
3.    Zakończeniem realizacji poszczególnego etapu usługi jest przesłanie jego finalnej wersji do Zleceniodawcy, zaś zakończeniem realizacji całego zlecenia jest przekazanie ostatecznej wersji ostatniego elementu wzorcowego tekstu. Przy braku innych ustaleń w tym zakresie, może to nastąpić wyłącznie przy zabezpieczeniu przez Zleceniodawcę całości płatności za dokonaną pracę.
4.    Zleceniobiorca nie bierze żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki Zamawiający lub też osoby trzecie wykorzystają wzorcowe teksty przygotowane przez Zleceniobiorcę.

§ 9

1.    Obie strony (tj. Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca) mają prawo renegocjacji terminu wykonania zlecenia, jak również okresu uznawania zgłaszania korekt; w uzasadnionych przypadkach, termin może być wydłużony.
2.    Zarówno rozpoczęcie realizacji, jak również każdy jej etap, musi mieć przebieg ustalony w formie pisemnej. Wszelakie zmiany treści zlecenia są zastrzeżone dla tej formy.
3.    Zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zlecenia: nie ma znaczenia, czy zostanie on wykorzystany, czy też nie. Jeśli Zleceniobiorca wykonał w ramach zlecenia określony tekst, to bez względu na jego charakter/przeznaczenie/rodzaj musi zostać zapłacony oraz odebrany przez Zleceniodawcę. W przeciwnym razie, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zleceniodawcy roszczeń, z tytułu nieodebrania oraz niezapłacenia zamówionego/wykonanego tekstu.
4.    Zleceniobiorca nie zwraca środków finansowych wpłaconych przez Zleceniodawców z tytułu wykonania tekstu. Okolicznością odrębną nie jest sytuacja, w której tekst uznany jest przez Zamawiającego lub osoby trzecie za nieprzydatny. Sytuacja taka może zostać naprawiona poprzez korekty, których ewentualnie odpłatny charakter pozostaje do ustalenia. Zleceniobiorca nie zwraca środków finansowych za wykonany tekst, zaś Zleceniodawca musi uregulować należność za przygotowany materiał: bez względu na możliwość jego wykorzystania.

§ 10

Zleceniodawca ma pełne prawo weryfikacji tekstu na każdym etapie jego tworzenia. To samo dotyczy możliwości sprawdzenia przezeń otrzymanego materiału w dowolnym systemie anty-plagiatowym; tego rodzaju kontrola jest możliwa wyłącznie na koszt Zleceniodawcy; taka usługa nie mieści się w ramach środków finansowych zabezpieczających Zleceniobiorcy proces wykonania zlecenia.

§ 11

1.    Wyłącznie fakt dokonania przez Zleceniodawcę płatności za cały zamówiony zakres daje możliwość przekazania ww. tekstu przez Zleceniobiorcę. Do czasu uregulowania należności tekst znajduje się u Zleceniobiorcy.
2.    Przekazanie tekstu odbywa może odbywać się na trzy sposoby: 1) pocztą elektroniczną (bezpłatnie), 2) pocztą tradycyjną wraz z nagraniem na nośnik/wydrukiem (odpłatnie); 3) w inny sposób ustalony przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę.
3.    Przekazanie dokumentów między Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą może być dokonane poprzez pocztę elektroniczną (bezpłatnie), lub też w ramach innych metod (odpłatnie). Analogicznie, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo doliczenia opłaty w przypadku wysyłki innej niż elektroniczna pozostałych dokumentów, rachunków, faktur, związanych z tokiem realizacji zlecenia.
4.    Zleceniodawca pokrywa koszty materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia.

§ 12

Zleceniobiorca przypomina, iż wszystkie specjalistyczne prace naukowe (m.in. monografie, dysertacje doktorskie, prace habilitacyjne, publikacje naukowe, etc.) zarówno w języku polskim oraz w językach obcych mają postać wyłącznie wzorcowych materiałów i powinny posłużyć Zleceniobiorcom za wzorce ich własnych opracowań. Jako takie, podlegają ochronie własności intelektualnej zapisanej w polskim prawie. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania otrzymanych tekstów przez Zleceniodawców oraz osoby trzecie. Wszelakie wykorzystanie tekstów przez Zleceniodawców oraz osoby trzecie jest prowadzone na ich własną odpowiedzialność.